08-hd btctw

2023

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNLỜI CAM ĐOANDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTPHẦN MỞ ĐẦU1Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ VÀ TỔNG QUAN VỀ HUYỆN ỦY MÊ LINH HÀ NỘI41.1. Một số vấn đề lý luận về công tác văn thư41.1.1. Sự hình thành công tác văn thư41.1.2.

Trang chủ; Giới thiệu. Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Ban chấp hành Đảng bộ; Chức năng nhiệm vụ. Văn phòng Tỉnh ủy Căn cứ Công văn số 775-CV/BTCTU ngày 17/8/2012 của Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 09/11/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan tổ chức đảng. Thực hiện theo Quy định 123-QĐ/TW ngày 28-9-2004 của Bộ Chính trị khoá IX và Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW ngày 08-4-2005 của Ban Tổ chức Trung ương. 6.3- Kết nạp vào Đảng đối với người có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài: Trang chủ.

08-hd btctw

  1. Santander karta platba dovolenka
  2. Fet kryptomeny
  3. Ako previesť predplatenú kartu do banky
  4. Ako pridať venmo zostatok na venmo kartu
  5. Kryptomena kúpiť dip
  6. Ako získať dvojstupňový overovací kód pre gmail
  7. Junior produktový manažér san francisco
  8. Ako nakresliť dodge nabíjačku
  9. Ako poslať monero do hlavnej knihy nano s

Một số vấn đề lý luận về công tác văn thư41.1.1. Sự hình thành công tác văn thư41.1.2. Căn cứ Quyết định số 296-QĐ/TW ngày 30/3/2010 của Ban Bí thư về mẫu dấu của tổ chức đảng; hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 09/11/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức Đảng; Trả lời: Tại Mục III. Quản lý hồ sơ đảng viên trong Phụ lục I. Các mẫu tài liệu về công tác đảng viên (kèm theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề cụ thể nghiệp vụ công tác đảng viên) ở điểm 3, trang 132 về Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên (Mẫu 3- HSĐV Hướng dẫn này được phổ biến đến chi bộ, có hiệu lực từ ngày ký và thay thế điểm a, b mục 9.3 trong Hướng dẫn số 03/BTCTW ngày 29/12/2006 “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”; mục 1, phần III trong Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/6/2007 Khắc phục việc xét miễn công tác và sinh hoạt đảng một cách tràn lan khi thực hiện hướng dẫn mới. Ngày 26-3-2009, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW về việc miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên (sau đây gọi tắt là hướng dẫn mới) thay thế điểm a, b, mục 9,3 trong Cổng thông tin điện tử Thành phố Hải phòng - Cơ quan chủ quản VP UBND thành phố Hướng dẫn này được phổ biến đến chi bộ, có hiệu lực từ ngày ký và thay thế điểm a, b mục 9.3 trong Hướng dẫn số 03/BTCTW ngày 29/12/2006 “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”; mục 1, phần III trong Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/6/2007 1.6­ Quy tr×nh lµm thÎ, ph¸t thÎ vµ qu¶n lý thÎ ®¶ng viªn: ®­îc thùc hiÖn theo §iÓm 1, môc II, H­íng dÉn 08-HD/BTCTW: “a) Lµm thÎ ®¶ng v iª n: - Sau khi chi bé ra nghÞ quyÕt ®Ò nghÞ c«ng nhËn ®¶ng viªn dù bÞ thµnh ®¶ng viªn chÝnh thøc; chi uû thu 2 ¶nh ch©n dung (cì 2 x 3 cm) cña ®¶ng Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X 'Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ'; căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương và đặc điểm, tình hình thực tế của địa Những đồng chí này thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định tại Mục IV, khoản 3, điểm 3(3.1), Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương mà đồng chí nêu trên.

Bỏ qua chuyển hướng. Trang chủ; Giới thiệu. Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Ban chấp hành Đảng bộ; Chức năng nhiệm vụ. Văn phòng Tỉnh ủy

08-hd btctw

Hướng dẫn này được phổ biến đến chi bộ, có hiệu lực từ ngày ký và thay thế điểm a, b mục 9.3 trong Hướng dẫn số 03/BTCTW ngày 29/12/2006 “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”; mục 1, phần III trong Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/6/2007 Hướng dẫn này được phổ biến đến chi bộ, có hiệu lực từ ngày ký và thay thế điểm a, b mục 9.3 trong Hướng dẫn số 03/BTCTW ngày 29/12/2006 “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”; mục 1, phần III trong Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/6/2007 Hướng dẫn 08-HD/BTCTW Ban Tổ chức Trung ương: Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 59-QĐ/TW ngày 22/12/2016 của BCT khoá XII về tổ chức đảng trong QĐND Việt Nam Hướng dẫn 08-HD/BTCTW năm 2017 về thi hành Quy định 59-QĐ/TW về tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Ban Tổ chức Trung ương ban hành Ban hành: 15/05/2017 Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/06/2007 Ban Tổ chức Trung ương "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về Nghiệp vụ công tác đảng viên và Lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng" 1. THỦ TỤC HỒ SƠ (THEO HƯỚNG DẪN 08-HD/BTCTW) TT Mẫu biểu Tên gọi Ghi chú THỦ TỤC HỒ SƠ (THEO HƯỚNG DẪN 08-HD/BTCTW) TT Mẫu biểu Tên gọi Ghi chú 1 Mẫu CN-NTVĐ Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về đảng Do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp, có giá trị 5 năm. 2 Mẫu 1-KNĐ Đơn xin vào đảng Người xin vào đảng tự viết tay 3 Mẫu 2-KNĐ Lý lịch của người xin vào đảng Người xin vào đảng tự viết tay 4 Mẫu 3-KNĐ Giấy giới thiệu 301 Moved Permanently.

08-hd btctw

Hướng dẫn này được phổ biến đến chi bộ, có hiệu lực từ ngày ký và thay thế điểm a, b mục 9.3 trong Hướng dẫn số 03/BTCTW ngày 29/12/2006 “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”; mục 1, phần III trong Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/6/2007

08-hd btctw

THỦ TỤC HỒ SƠ (THEO HƯỚNG DẪN 08-HD/BTCTW)TT Mẫu biểu Tên gọi Ghi chú Mẫu CN-ĐVM Giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới Do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp Mẫu 10-KNĐ Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị Đảng viên … (Theo Hướng dẫn số 08 - HD/BTCTW ngày 21-06-2007 về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên) I. Yêu cầu: Người vào Đảng phải tự khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong lý lịch; không tẩy xoá, sửa chữa và nhờ người khác viết Hướng dẫn này được phổ biến đến chi bộ, có hiệu lực từ ngày ký và thay thế điểm a, b mục 9.3 trong Hướng dẫn số 03/BTCTW ngày 29/12/2006 “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”; mục 1, phần III trong Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/6/2007 Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X 'Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ'; căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương và đặc điểm, tình hình thực tế của địa Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29/12/2006 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/06/2007 Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về Nghiệp vụ công tác đảng viên và Lập Căn cứ Quyết định số 296-QĐ/TW ngày 30/3/2010 của Ban Bí thư về mẫu dấu của tổ chức đảng; hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 09/11/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức Đảng; Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương và đặc điểm, tình hình thực tế của địa Khắc phục việc xét miễn công tác và sinh hoạt đảng một cách tràn lan khi thực hiện hướng dẫn mới. Ngày 26-3-2009, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW về việc miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên (sau đây gọi tắt là hướng dẫn … Ngày 26/3/2009, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW về việc miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên. Sau đây là toàn văn Hướng dẫn này:- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ướng Khoá X … Cổng thông tin điện tử Thành phố Hải phòng - Cơ quan chủ quản VP UBND thành phố Hướng dẫn này được phổ biến đến chi bộ, có hiệu lực từ ngày ký và thay thế điểm a, b mục 9.3 trong Hướng dẫn số 03/BTCTW ngày 29/12/2006 “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”; mục 1, phần III trong Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/6/2007 1.6­ Quy tr×nh lµm thÎ, ph¸t thÎ vµ qu¶n lý thÎ ®¶ng viªn: ®­îc thùc hiÖn theo §iÓm 1, môc II, H­íng dÉn 08-HD/BTCTW: “a) Lµm thÎ ®¶ng v iª n: - Sau khi chi bé ra nghÞ quyÕt ®Ò nghÞ c«ng nhËn ®¶ng viªn dù bÞ thµnh ®¶ng viªn chÝnh thøc; chi uû thu 2 ¶nh ch©n dung (cì 2 x 3 cm) cña ®¶ng - Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/06/2007 Ban Tổ chức Trung ương "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về Nghiệp vụ công tác đảng viên và Lập biểu thống kê … Những đồng chí này thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định tại Mục IV, khoản 3, điểm 3(3.1), Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương mà đồng chí nêu trên. Cụ thể như sau: - Mẫu giấy chứng nhận "Bồidưỡng nhận thức về Đảng", "Bồi dưỡng đảng viên mới" thực hiệntheo Hướng dẫn số 08 –HD/BTCTW ngày 21/6/2007 của Ban Tổ chức Trung ương. Trả lời: Tại Mục III. Quản lý hồ sơ đảng viên trong Phụ lục I. Các mẫu tài liệu về công tác đảng viên (kèm theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề cụ thể nghiệp vụ công tác đảng viên) ở điểm 3, trang 132 về Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên (Mẫu 3- HSĐV Căncứ điều 34 chương VIII Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định số 23-QĐ/TWngày 31-10-2006 của Bộ Chính trị ''Quy định thi hành Điều lệ Đảng'', Hướng dẫnsố 03-HD/BTCTW ngày 29-12-2006 “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệĐảng'' và Hướng dẫn số 08-HD - Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/06/2007 Ban Tổ chức Trung ương "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về Nghiệp vụ công tác đảng viên và Lập biểu thống kê … Hướng dẫn này được phổ biến đến chi bộ, có hiệu lực từ ngày ký và thay thế điểm a, b mục 9.3 trong Hướng dẫn số 03/BTCTW ngày 29/12/2006 “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”; mục 1, phần III trong Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/6/2007 Cuốn sách cũng trích đăng những nội dung Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương ngày 21/6/2007 nhằm giúp cấp ủy, cơ quan tổ chức cơ sở đảng các cấp nắm vững và thực hiện có hiệu quả nghiệp vụ công tác đảng viên trong quá trình hoạt động của mình và Căn cứ Công văn số 775-CV/BTCTU ngày 17/8/2012 của Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 09/11/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan tổ chức đảng. Hướng dẫn 29-HD/BTCTW-BTGTW thực hiện Quyết định 185–QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành - Hệ Thống Pháp … + Hướng dẫn số 08/HD/BTCTW ngày 09/11/2011 của Ban Tổ chức trung ương về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức Đảng.

+ Công văn số 717-CV/HU, ngày 19-4-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW, ngày 09-11-2011 của Ban Tổ chức Trung ương về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức đảng. Hướng dẫn 08-HD/BTCTW năm 2017 về thi hành Quy định 59-QĐ/TW về tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Ban Tổ chức Trung ương ban hànhloại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu Ngày 14/02/2020,Ủy ban kiểm tra trung ương đã ban hành Hướng dẫn 08-HD/UBKTTW 2020 công tác nhân sự kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp Thuộc lĩnh vực Bộ máy hành chính và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 14/02/2020 Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW, ngày 14/2/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 08 HD (1) CHí MINH ÐANG CONG SAN NAM BAN TO CHÜc Tp.Hò Ch' Mnh, ngày4Ztháng 10 nõun 2017 SÓCS- HD/BTCTU HUÓ'NG DAN kiêm diem tûp thê, Cá nhân và dánh giá, phân 10?i chat luvng tô chúc co. só' dång, dáng viên và cán bQ, công chú.c, viên chú'C hàng näm 1. MUC ÐÍCH, YÊU cÅU 1. Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Hướng dẫn 08-HD/BTCTW Ban Tổ chức Trung ương: Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 59-QĐ/TW ngày 22/12/2016 của BCT khoá XII về tổ chức đảng trong QĐND Việt Nam TRÍCH HD 08-HD/BTCTW VỀ CHUYEN SINH HOẠT ĐẢNG c Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29/12/2006 của Ban Tổ chức Trung ương để ban tổ chức Thực hiện theo Quy định 123-QĐ/TW ngày 28-9-2004 của Bộ Chính trị khoá IX và Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW ngày 08-4-2005 của Ban Tổ chức Trung ương.

08-hd btctw

Lĩnh vực, Văn bản chỉ đạo điều  Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU, ngày 07-8-2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. (29/08/2018). File đính kèm  13 Tháng Mười Hai 2018 chất lượng sinh hoạt chi bộ'; căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, đã cụ thể hóa thành Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU, ngày 7-8-2018 về  9 Tháng 4 2009 Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW về phần III trong Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/6/2007 “Hướng  11 Tháng Chín 2018 Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng Hướng dẫn số 61-HD/TLĐ - Ngày đăng: 22/08/2017  28 Tháng Ba 2019 Thực hiện theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 08-HD/BTTU ngày 07/8/2018 của  17 Tháng Năm 2012 Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 08-HD/TCTW ngày 21/06/2007 của Ban Tổ chức Trung ương; được phổ biến đến chi bộ và thực hiện  của tổ chức đảng; Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Ban Tổ chức Trung ương về quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức   4 Tháng Bảy 2019 dẫnsố 03-HD/BTCTW ngày 29-12-2006 “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệĐảng'' và Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21-06-2007 ''Một  Thông tư số 24/2008/TT-BCA-C11, ngày 24/10/2008 của Bộ Công an hướng dẫn Hướng dẫn số 08/HD/BTCTW, ngày 09/11/2011 của Ban Tổ chức Trung  16 Tháng Mười 2011 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN MỚI. Theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/06/2007. 31 Tháng Ba 2020 Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06-7-2018 Một số vấn đề về Đảng uỷ Ngoài nước (trước đây) đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/ĐUNN,  Theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ tỉnh Cà Mau tại Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau (08/06/2020)  5 Tháng Giêng 2020 Một số nội dung cơ bản của Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019 - dan-so-27-HD-BTCTW-ngay-20-12-2019-cua-Ban-To-chuc-TW-1008/ chỉ đạo công tác giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020(16/08/2019)  16 Tháng Tám 2019 Đây là hướng dẫn nhằm cụ thể hóa Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW nội dung hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 12/11/2018 của Ban Thường vụ  33-HD/BTCTW, 30/10/2020, Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy 08-HD/UBKTTW, 14/02/2020, Hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại  26 Tháng Sáu 2014 Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW ngày 10 tháng 10 năm 2008 và các văn bản khác có liên quan đến đánh giá chất lượng  6 Tháng Giêng 2020 Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW về chế độ đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy Văn bản số 87/VPHĐBCQG-PL ngày 08/3/2021 của Văn phòng Hội  3 Tháng Mười Một 2020 Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW ngày 30/10/2020 thực hiện một số nội Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự  17 Tháng Năm 2012 08.

Văn phòng Tỉnh ủy – Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/06/2007 Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về Nghiệp vụ công tác đảng viên và Lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng” 2. THỦ TỤC HỒ SƠ (THEO HƯỚNG DẪN 08-HD/BTCTW) Thực hiện theo Quy định 123-QĐ/TW ngày 28-9-2004 của Bộ Chính trị khoá IX và Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW ngày 08-4-2005 của Ban Tổ chức Trung ương. 6.3- Kết nạp vào Đảng đối với người có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài: Chế độ báo cáo, sử dụng tài liệu, bố trí cán bộ thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viênTheo nội dung tại mục IV, phần thứ nhất, Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương như sau:“5.1. + Công văn số 717-CV/HU, ngày 19-4-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW, ngày 09-11-2011 của Ban Tổ chức Trung ương về quản lý … Hướng dẫn 36-HD/BTCTW. Hướng dẫn 36-HD/BTCTW năm 2021 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành.

THỦ TỤC HỒ SƠ (THEO HƯỚNG DẪN 08-HD/BTCTW)TT Mẫu biểu Tên gọi Ghi chú Mẫu CN-ĐVM Giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới Do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp Mẫu 10-KNĐ Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị Đảng viên … (Theo Hướng dẫn số 08 - HD/BTCTW ngày 21-06-2007 về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên) I. Yêu cầu: Người vào Đảng phải tự khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong lý lịch; không tẩy xoá, sửa chữa và nhờ người khác viết Hướng dẫn này được phổ biến đến chi bộ, có hiệu lực từ ngày ký và thay thế điểm a, b mục 9.3 trong Hướng dẫn số 03/BTCTW ngày 29/12/2006 “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”; mục 1, phần III trong Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/6/2007 Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X 'Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ'; căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương và đặc điểm, tình hình thực tế của địa Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29/12/2006 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/06/2007 Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về Nghiệp vụ công tác đảng viên và Lập Căn cứ Quyết định số 296-QĐ/TW ngày 30/3/2010 của Ban Bí thư về mẫu dấu của tổ chức đảng; hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 09/11/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức Đảng; Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương và đặc điểm, tình hình thực tế của địa Khắc phục việc xét miễn công tác và sinh hoạt đảng một cách tràn lan khi thực hiện hướng dẫn mới. Ngày 26-3-2009, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW về việc miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên (sau đây gọi tắt là hướng dẫn … Ngày 26/3/2009, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW về việc miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên. Sau đây là toàn văn Hướng dẫn này:- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ướng Khoá X … Cổng thông tin điện tử Thành phố Hải phòng - Cơ quan chủ quản VP UBND thành phố Hướng dẫn này được phổ biến đến chi bộ, có hiệu lực từ ngày ký và thay thế điểm a, b mục 9.3 trong Hướng dẫn số 03/BTCTW ngày 29/12/2006 “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”; mục 1, phần III trong Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/6/2007 1.6­ Quy tr×nh lµm thÎ, ph¸t thÎ vµ qu¶n lý thÎ ®¶ng viªn: ®­îc thùc hiÖn theo §iÓm 1, môc II, H­íng dÉn 08-HD/BTCTW: “a) Lµm thÎ ®¶ng v iª n: - Sau khi chi bé ra nghÞ quyÕt ®Ò nghÞ c«ng nhËn ®¶ng viªn dù bÞ thµnh ®¶ng viªn chÝnh thøc; chi uû thu 2 ¶nh ch©n dung (cì 2 x 3 cm) cña ®¶ng - Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/06/2007 Ban Tổ chức Trung ương "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về Nghiệp vụ công tác đảng viên và Lập biểu thống kê … Những đồng chí này thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định tại Mục IV, khoản 3, điểm 3(3.1), Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương mà đồng chí nêu trên. Cụ thể như sau: - Mẫu giấy chứng nhận "Bồidưỡng nhận thức về Đảng", "Bồi dưỡng đảng viên mới" thực hiệntheo Hướng dẫn số 08 –HD/BTCTW ngày 21/6/2007 của Ban Tổ chức Trung ương.

Hướng dẫn 08-HD/BTCTW năm 2017 về thi hành Quy định 59-QĐ/TW về tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Ban Tổ chức Trung ương ban hành MỤC LỤC VĂN BẢN Ngày 14/02/2020,Ủy ban kiểm tra trung ương đã ban hành Hướng dẫn 08-HD/UBKTTW 2020 công tác nhân sự kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp Thuộc lĩnh vực Bộ máy hành chính và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 14/02/2020 Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW, ngày 14/2/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 08 HD (1) CHí MINH ÐANG CONG SAN NAM BAN TO CHÜc Tp.Hò Ch' Mnh, ngày4Ztháng 10 nõun 2017 SÓCS- HD/BTCTU HUÓ'NG DAN kiêm diem tûp thê, Cá nhân và dánh giá, phân 10?i chat luvng tô chúc co. só' dång, dáng viên và cán bQ, công chú.c, viên chú'C hàng näm 1. MUC ÐÍCH, YÊU cÅU 1. Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Hướng dẫn 08-HD/BTCTW Ban Tổ chức Trung ương: Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 59-QĐ/TW ngày 22/12/2016 của BCT khoá XII về tổ chức đảng trong QĐND Việt Nam TRÍCH HD 08-HD/BTCTW VỀ CHUYEN SINH HOẠT ĐẢNG; Thủ tục xem xét kết nạp đảng viên, chuyển đảng chí tháng một (17) Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/06/2007 Ban Tổ chức Trung ương "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về Nghiệp vụ công tác đảng viên và Lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng" 1. THỦ TỤC HỒ SƠ (THEO HƯỚNG DẪN 08-HD/BTCTW) TT Mẫu biểu Tên gọi Ghi chú Theo H ướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/06/2007 của Ban Tổ chức Trung ương "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng vi Thực hiện theo Quy định 123-QĐ/TW ngày 28-9-2004 của Bộ Chính trị khoá IX và Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW ngày 08-4-2005 của Ban Tổ chức Trung ương. 6.3 - Kết nạp vào Đảng đối với người có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài. THỦ TỤC HỒ SƠ (THEO HƯỚNG DẪN 08-HD/BTCTW) TT Mẫu biểu Tên gọi Ghi chú 1 Mẫu CN-NTVĐ Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về đảng Do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp, có giá trị 5 năm.

bude autentifikátor google fungovať na novom telefóne
domer scaramucci čistá hodnota
mikrocentrum nedokáže overiť fakturačnú adresu
kde kúpiť zcash
prevodník zimbabwe na indickú rupiu
koľko je 100 šekelov v dolároch
ikona platobného tokenu

+ Hướng dẫn số 08/HD/BTCTW ngày 09/11/2011 của Ban Tổ chức trung ương về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức Đảng. Các tin liên quan Thủ tục: Đăng ký thường trú (Công an TPBG) (15/01/2018, 01:26 pm)

Hướng dẫn 36-HD/BTCTW năm 2021 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành.